Back to the top

Įžvalgos

Atitikties vadybos sistema pagal ISO 37301:2021

Atitikties vadybos sistema skirta įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, siekiančioms pagerinti savo verslo (veiklos) galimybes bei tvarumą, apsaugoti ir pagerinti organizacijos reputaciją bei kreditingumą, parodyti organizacijos įsipareigojimą efektyviai bei efektingai valdyti atitikties rizikas. Tinkamai įdiegta, palaikoma ir tobulinama atitikties vadybos sistema tampa papildoma galimybe ne tik atitikties rizikų valdymui, bet ir teigiamos atitikties kultūros kūrimui bei plėtrai. Tai ypač aktualu įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, veikiančioms reguliuojamose industrijose (sveikatos apsauga, farmacija, fintech, energetika ir kt.). Nuo 2022m. gruodžio mėn. UAB „JURIDICON“ komanda diegia atitikties vadybos sistemas pagal ISO 37301:2021.

Atitikties vadybos sistema: princpai

Standarto ISO 37301:2021 pagrindiniai principai yra  – vientisumas, geroji valdysena, proporcingumas, skaidrumas, atskaitingumas ir tvarumas. Įpareigojančios vertybės ir atitinkama atitikties vadyba taikoma tam, kad būtų apsaugotas organizacijos vientisumas. Tai apima tiek vidaus bei išorės politikas, procedūras, tvarkas ir praktikas, tiek išorinius santykius su verslo partneriais, institucijomis bei kitomis šalimis. Sprendimų priėmimas paremiamas normomis, praktikomis, elgesiu, kultūra ir procesais, kuriančiais bei palaikančiais organizacijoje ilgalaikę vertę, užtikrinant suinteresuotųjų šalių lūkesčius. Žinoma, diegiant atitikties vadybos sistemą, atsižvelgiama į organizacijai gresiančių atitikties rizikų kilmę ir apimtį, taip užtikrinant kontrolės priemonių proporcingumą. Skaidrumas reiškia būdą, kuriuo organizacija priima, taiko ir peržiūri savo sprendimus. Atskaitingumas leidžia užtikrinti kiekvieno organizacijos nario atskaitomybę pagal jo vaidmenį bei atsakomybes. Be abejonės, auščiausia atskaitomybė dėl atitikties vadybos sistemos efektyvumo tenka organizacijos vadovybei. Atitikties vadybos sistema turi didelę įtaką, siekiant užtikrinti organizacijos tvarumą. Nuolatos užtikrinant išteklius, reikiamus atitikties vadybos sistemos veikimui, palaikymui ir nuolatiniam tobulinimui, į organizacijos kultūrą bei darbuotojų elgesį įdiegiama aitiktis, taip užtikrinamas organizacijos tvarumas.

Sisteminė priemonė įveikti teisinio reguliavimo iššūkius

Atitkties vadybos  sistema padeda užtikrintį sisteminį atitikties, tarp jų teisinio reguliavimo, rizikų valdymą bei atitikties kultūros kūrimą. Priėmus naujus teisės aktus ar patvirtinus jų pakeitimus, arba netikėtai pasikeitus taikymo praktikai, visada galima kreiptis į teisininką, siekiant gauti organizacijai svarbų išaiškinimą. Taip pat, siekiant sekti teisinių pokyčių laviną ir mėginti išvengti gresiančių baudų, galima prenumeruoti įvairias teisinio reguliavimo pokyčių sekimo priemones. Tačiau tik tinkamai įdiegta, palaikoma ir nuolatos tobulinama organizacijos atitikties vadybos sistema užtikrina visą organizaciją apimantį rezultatą bei kuria ilgalaikę vertę organizacijai. Ypač jei ji apima ir integruoja įvairias organizacijoje veikiančias rizikų vadybos sistemas: įmonės rizikų valdymas, privatumo ir duomenų apsaugos rizikų valdymas, pranešėjų teisinė apsauga, korupcijos prevencijos vadybos sistema, teisinių rizikų valdymas ir kt.

Atitiktis teisės aktų reikalavimams
Allaw teisines atitikties valdymas