Kiekviena įmonė, vykdydama savo kaip mokesčių mokėtojo pareigas, ar patikėdama šią funkciją apskaitos įmonėms tvarko įvairius asmens duomenis, pvz., asmens vardą, pavardę, asmens kodą ir kt. Iki šiol Lietuvoje galiojantis teisinis reguliavimas aiškiai nebuvo įtvirtinęs mokesčių mokėtojų teisės tvarkyti tokius asmens duomenis mokesčių apskaičiavimui.

Remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (toliau – BDAR) nuostatomis atliekamas asmens duomenų tvarkymas turi turėti tikslą ir pagrindą, priešingu atveju duomenų tvarkymas gali būti pripažintas neteisėtu ir užtraukti įmonei (šių duomenų valdytojai) atsakomybę.

Siekiant sudaryti sąlygas įmonėms tinkamai vykdyti mokesčių mokėtojų pareigas ir įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo reikalavimus buvo papildytas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (toliau – Mokesčių administravimo įstatymas).

Įmonių, kaip mokesčių mokėtojų, pareigų įgyvendinimas ir asmens duomenų tvarkymas

Tam tikrais atvejais, siekiant pagrįsti mokesčių lengvatų ar išlygų taikymą, pvz.: 0 proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifo taikymą, lengvatinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo taikymą neįgaliųjų pagalbos priemonėms, patirtų reprezentacinių išlaidų priskyrimą sąnaudoms ir kt., reikalingi įrodymai, kuriuose yra asmens duomenų[1]. Tokį duomenų tvarkymą paprastai įmonės atlieka tam, kad galėtų įgyvendinti savo mokestines pareigas ir pagrįsti apskaičiuotus mokesčius. Tačiau asmens duomenų tvarkymui yra įtvirtinti tam tikri BDAR reikalavimai. Tam, kad duomenų tvarkymas būtų teisėtas reikalinga, jog jis turėtų iš anksto apibrėžtą ir teisėtą tikslą bei duomenų tvarkymo pagrindą ir atitiktų kitus BDAR 5 str. numatytus duomenų tvarkymo principus. Įmonei negalint pagrįsti duomenų tvarkymo teisėtumo gali būti taikoma BDAR numatyta atsakomybė.

Nuo šių metų lapkričio 1 d. įsigaliosiančiais Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimais nustatoma, kad mokesčių mokėtojas turi teisę tvarkyti mokesčių apskaičiavimo teisingumui pagrįsti reikalingus asmens duomenis.[2] Kaip teigiama Mokesčių administravimo įstatymo Nr.IX-2112 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo aiškinamajame rašte tokia nuostata panaikinama rizika, kad mokesčiams apskaičiuoti reikalingų asmens duomenų tvarkymas galėtų būti pripažintas neteisėtu, ir sudarytos sąlygos mokesčių mokėtojams tinkamai vykdyti savo pareigą teisingai apskaičiuoti mokesčius.[3] Todėl įmonės galės pagrįsti kodėl naudoja asmens duomenis mokesčių apskaičiavimui.

Įmonės įgyvendins ir mokesčių mokėtojų pareigą, ir BDAR reikalavimus

Nuo šių metų lapkričio 1 d. įsigaliosiančios Mokesčių administravimo įstatymo pataisos, kuriomis mokesčių mokėtojams nustatoma teisė tvarkyti mokesčių apskaičiavimo teisingumui pagrįsti reikalingus asmens duomenis įmonėms leis ne tik tinkamai įgyvendinti savo, kaip mokesčių mokėtojų, pareigas, bet ir įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo reikalavimus pagrindžiant jų atliekamą asmens duomenų tvarkymą.

[1]  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=-17w8hclzeg&documentId=6e5a2c602b6711e9a505bd13c24940c9&category=TAK

[2] Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 36 str. 13 p.

[3] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=-17w8hclzeg&documentId=6e5a2c602b6711e9a505bd13c24940c9&category=TAK

Asmens duomenų apsauga Naujienos