Atitiktis Pranešėjų apsaugos įstatymui

Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui reikalavimai

2019-01-01 įsigaliojo Pranešėjų apsaugos įstatymas – naujas teisės aktas Lietuvoje kovai su korupcija ir nusikaltimais. Įstatymas nustatė naujus reikalavimus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kuriose dirba 50 ir daugiau darbuotojų. Atitiktis pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą ir susijusius teisės aktus užtikrinama, jeigu tokiose įmonėse įgyvendinama pareiga:

 • įdiegti vidinius pranešimų kanalus (paštu, el. paštu, internetu, telefonu „karštąja linija“ ar pan.)
 • paskirti kompetentingą subjektą administruoti vidiniu kanalu gautą informaciją
 • pranešti apie vidinį kanalą įmonės darbuotojams ir kitiems asmenims
 • užtikrinti vidiniu kanalu pateikto pranešimo ir jį pateikusio asmens konfidencialumą
 • informuoti per 5 d. d. apie sprendimą dėl pranešimo nagrinėjimo
 • informuoti apie pranešimo nagrinėjimo rezultatus ir apskundimo tvarką

Atitikties pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą teisinės paslaugos

Teisinerizika.lt advokatai ir rizikų valdymo ekspertai teikia teisines ir rizikų valdymo konsultacijas organizacijoms, kad jose būtų užtkrinama Atitiktis pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą, vykdoma korupcijos prevencija, kuriama skaidrumo, sąžiningumo, atvirumo ir atitikties teisės aktams kultūra. Papildomai teikiamos šios paslaugos:

 • Atitikties pranešėjų įstatymui ekspertas ir projekto vadovas
 • Peržiūrimas rizikų valdymo politikos aprašas
 • Papildoma organizacijos rizikų valdymo sistemos dokumentacija, įskaitant, bet neapsiribojant personalo atrankos, mokymų ir informacijos saugos aprašus
 • Pritaikomas Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
 • Parengiamas Darbuotojų etikos kodeksas
 • Parengiamas Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautos informacijos tvarkymo aprašas ir kt. susiję dokumentai
 • Pravedami mokymai darbuotojams (3 arba 5 akademinės valandos). 

Kitų verslo teisinių rizikų įvertinimas

Taip pat verslui reikėtų įsivertinti kitas verslo teisines rizikas, galimai kylančias, įsigaliojus minėtam įstatymui.

Rizikų nustatymas ir įvertinimas

Nustatoma poreikį ir kontekstą Jūsų organizacijoje

Parengiame dokumentus

Parengiame dokumentus, kuriais užtikrinama atitiktis

Vedame mokymus

Vedame mokymus korupcijos prevencijos ir atitikties užtikrinimo klausimais

Prieš renkantis teisinių paslaugų teikėją, atkreiptinas dėmesys į kai kurias Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas (2 str.):

 1. Pažeidimas– įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.
 1. Pranešėjas– asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju.

Advokato iš kliento gautą informaciją saugo profesinė paslaptis, todėl šios srities pavedimus rekomenduojama pavesti advokatams. Nes jiems išlieka pareiga būti lojaliu savo klientui ir saugoti kliento paslaptį.

Ši paslauga įeina į Teisinerizika.lt tęstinio teisinio aptarnavimo paslaugą – Teisinio reguliavimo rizikų valdymas.

Atitiktis Pranešėjų apsaugos įstatymui

Domina vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo sprendimas?

Siekiate kurti atitikties teisės aktams kultūrą savo įmonėje?

Atitiktis Pranešėjų apsaugos įstatymui

Sužinokite, kokias paslaugas, susijusias su Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimais, teikiame įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, ypač kuriose dirba 50 ir daugiau darbuotojų